Home Domov

Hľadať

Obchodné podmienky AWOZ

Tieto obchodné podmienky sa riadia zbierkov zákonov č.108/2000 - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Občianskeho zákonníka. Popisujú obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci, odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami a s používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch.

Predávajúci

/výrobca tovaru a prevádzkovateľ internetového obchodu na www.awoz.sk/ 

Zlatníctvo Awoz
Farnianska 2
900 28  Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika 

tel/fax: +421 903 706 480, +421 2 459 43 816
email:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

č. účtu: 2624024501/1100  Tatra banka a.s.
/Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky/

IČO: 11692413
DIČ: 1020236096
IČ DPH: SK1020236096
Zapísané v registri: Obvodný úrad Pezinok Živnostenský Register Bratislava. Číslo zápisu: ŽO 5630/1992/B /ďalej len predávajúci/

Kupujúci

Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá potvrdením objednávky vstúpila do obchodného vzťahu zo spoločnosťou Awoz. /ďalej len kupujúci/

Objednávka

Krok 1

 - Presnú cenu šperku kupujúci obdrží po odoslaní nezáväznej on-line objednávky, ktorá je priradená pod každým šperkom.

 - V nezáväznej on-line objednávke kupujúci zadáva nové vlastnosti šperku podľa svojich potrieb, čím mení jeho hmotnosť alebo výrobnú cenu.

Krok 2

 Záväzné potvrdenie objednávky:

 - kupujúci schváli cenovú ponuku s presnou cenou šperku a dodacími podmienkami, vypracovanú predávajúcim na základe odoslaných požiadaviek kupujúceho /on-line objednávka pod každým šperkom/ zaplatením zálohy 100.-eur na účet predávajúceho.

 - na účel záväzného potvrdenie objednávky odošle predávajúci e-mail, v ktorom je uvedená presná cena objednaného tovaru, náklady na doručenie a potvrdenie termínu jeho vyhotovenia a dodania, na základe zvolených požiadaviek v odoslanej on-line objednávke kupujúcim v prvom kroku. Odpoveď prijatia objednávky zo systému sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

Pre platnosť objednávky musí kupujúci správne vyplniť údaje v on-line a osobné údaje. Tovar si kupujúci môže objednať  na internetovom obchode 24 hodín denne.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaplatením zálohy 100.- Eur zo strany kupujúceho na číslo účtu: 2624024501/1100 Tatra banka a.s. Ako viariabilný symbol uveďte číslo objednávky.

Tovar ponúkaný na internetovom obchode je vyrábaný na základe špecifickej objednávky kupujúceho. Výroba objednaného tovaru sa spustí po zaplatení zálohy.

Predávajúci oznámi kupujúcemu obdržanie zálohy a spustenie výroby tovaru, plánované zrealizovanie a dodanie tovaru, elektronickou formou na e-mailovú adresu kupujúceho.

Dodacie a platobné podmienky

Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci.
Ak tovar nie je skladom alebo sa bude vyrábať na objednávku, je dodacia doba na svadobné obrúčky približne 4 týždne od spustenia výroby a
dodacia doba pre ostatné šperky je približne 2 týždne od spustenia výroby. Lehota dodania je závislá od množstva objednávok.
Spresnená dodacia doba bude uvedená v každej odpovedi na dopyt, ktorú odošle predávajúci formou emailu, s presnou cenou šperku. Predávajúci upovedomí kupujúceho o zrealizovaní šperku a dodacích podmienkach podľa požiadaviek kupujúceho. Pre doručenie zásielok využívame služby Slovenskej pošty a.s..

Predávajúci vystaví k tovaru daňový doklad - faktúru. Zo sumy za tovar bude odpočítaná záloha zaplatená kupujúcim. V sume bude zahrnutý poplatok za doručenie tovaru, ak si kupujúci zvolí takúto formu dodania.

Pri objednaní je možné zvoliť tieto kombinácie dodania a platby za tovar:

- Pošta - Dobierka - úhrada zvyšnej sumy za tovar pri prevzatí tovaru na pošte. V sume na úhradu je zahrnutá cena za tovar po odrátaní zaplatenej zálohy a cena poštovného.

- Pošta - Úhrada zvyšnej sumy za tovar vopred, prevodom na účet predávajúceho. V sume na úhradu je zahrnutá cena za tovar po odrátaní zaplatenej zálohy a cena poštovného. Tovar bude odoslaný poštou, po prirátaní sumy na účet predávajúceho.

- Osobné prevzatie - Úhrada zvyšnej sumy za tovar hotovosťou, pri prevzatí tovaru. V sume na úhradu je zahrnutá cena za tovar po odrátaní zaplatenej zálohy. Kupujúcemu bude doručená správa o termíne prevzatia tovaru.

- Osobné prevzatie - Úhrada zvyšnej sumy za tovar vopred, prevodom na účet predávajúceho. V sume na úhradu je zahrnutá cena za tovar po odrátaní zaplatenej zálohy. Po prirátaní sumy na účet predávajúceho, bude doručená kupujúcemu správa o termíne prevzatia tovaru.

Predávajúci informuje kupujúceho o termíne osobného prevzatia tovaru v sídle spoločnosti v Ivanke pri Dunaji.

Stornovanie objednávky/odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky bez udania dôvodu až do doby kedy nepríde k záväznému potvrdeniu objednávky/vzniku kúpnej zmluvy.

Po záväznom potvrdení môže kupujúci stornovať objednávku iba v prípade, ak predávajúci nedodrží stanovené podmienky pri objednávaní a tovar nie je vyrábaný podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky v prípade ak sú zle vyplnené údaje kupujúceho v objednávke, napr. zle uvedená e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa,...

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky aj v prípade ak sa objednaný tovar už nevyrába, alebo sa zmenili jeho vlastnosti tak, že to výrazne mení uvedenú priemernú cenu na internetovom obchode. V týchto prípadoch sa komunikáciou s kupujúcim určí nový postup objednania. V prípade ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú na novom postupe a kupujúci už zaplatil za tovar jeho určitú časť, alebo celú hodnotu objednávky, predávajúci sa zaväzuje zaplatenú sumu kupujúcemu vrátiť do 15 kalendárnych dní.

V zmysle ustanovení § 12 zbierky zákonov č.108/2000, Občianskeho zákonníka, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia zmluvy, ak je predmetom zmluvy tovar, ktorý nebol vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.
Kupujúci je povinný: oznámiť odstúpenie od zmluvy elektronickou formou na e-mailovú adresu predávajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum objednania a číslo účtu kupujúceho.
Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na adresu predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, plne hradí kupujúci. Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Tovar zhotovovaný podľa osobitných
požiadaviek kupujúceho

Pokiaľ sa kupujúci s pedávajúcim nedohodnú inak, odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 12, bod 5, písmeno c, zbierky zákonov č.108/2000, Občianskeho zákonníka, v ktorom sa uvádza, že ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jediného spotrebiteľa.

Predávajúcemu vzniká nárok na storno poplatok, ktorý zahŕňa okrem zaplatenej zálohy aj výrobné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu do doby zrušenia zmluvy, ak presahujú zaplatenú zálohu kupujúcim.

Kupujúci je povinný: oznámiť odstúpenie od zmluvy elektronickou formou na e-mailovú adresu predávajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum objednania a číslo účtu kupujúceho.
Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na adresu predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, plne hradí kupujúci.

V prípade ak kupujúci už zaplatil za tovar jeho určitú časť, alebo celú hodnotu objednávky, ktorá presahuje storno poplatok, predávajúci sa zaväzuje zaplatenú sumu kupujúcemu vrátiť do 15 kalendárnych dní.

Reklamačný poriadok a záruka

Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru, jeho vyrobenie podľa špecifikácií v objednávke a dodanie tovaru bez chýb kupujúcemu. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.
V prípade, že sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru - reklamovať ho. Predávajúci je povinný ihneď po preskúmaní rozhodnúť o reklamácií, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej dobe.

Oznámenie reklamácie predávajúcemu
Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou, a to e-mailom. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov reklamovaného výrobku, popis chyby a pokiaľ je možné i fotodokumentáciu.

Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby
Na tovar platí záručná doba 2 roky (24 mesiacov). Ak ide o chybu, ktorá sa vyskytne bezprostredne po kúpe tovaru, treba o nej bezodkladne informovať predávajúceho. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

Riešenie reklamácie
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkčnosť a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru.  Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky. V prípade neodstrániteľných chýb, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia, sa môže kupujúci a predávajúci dohodnúť na vybavení reklamácie poskytnutím zľavy. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade so Zákonom o Ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

 
 

VNÚTORNÉ
GRAVÍROVANIE
ZDARMA

Gravírovanie mien a
dátumov do svadobných
obrúčok u nás zdarma!
viac

 

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka 6 rokov.
Bezplatný servis na
svadobné obrúčky.
viac

 

SWAROVSKI ALEBO
DIAMANT?

Kamene v našich šperkoch.
O diamantoch.
viac
 

SHOWROOM AWOZ

Ivanka pri Dunaji
Otvorený aj v sobotu

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 14:00 - 18:00
Nie je potrebná
rezervácia termínu!

po 18:00/cez víkend:
Je potrebná
rezervácia termínu!
0903 706 480
info@awoz.sk

navštíviť showroom

obrazok

VirtueMart
Váš košík je prázdny